OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky TOP Choice s. r. o. pro spotřebitele účinné ke dni 1. 12. 2021
GDPR pro spotřebitele

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti TOP Choice s. r. o., IČ 07801475, se sídlem Hvožďanská 2237/7, 148 00 Praha 4 – Chodov, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307839 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, a to prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.proseccotime.cz (dále jen „e-shop“).

2. Kupujícím (dále jen „kupující“) může být jen fyzická osoba – spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 OZ starší 18 let. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, jež má v úmyslu nakoupit v e-shopu prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání ve smyslu ustanovení § 420 OZ.

3. Předmětem prodeje (dále jen „zboží“) je víno a doplňky.

4. Ustanovení VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuální kupní smlouvě, taková ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

5. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Uživatelský účet

1. Kupující přistupuje do svého uživatelského účtu v e-shopu za využití uživatelského jména a přístupového hesla (dále jen „přístupové údaje“), které si zvolí při registraci.

2. Při registraci vyplní kupující své osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu stanoveném v čl. IX VOP. Tyto údaje jsou uloženy v uživatelském účtu e-shopu pro všechny budoucí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím uživatelského účtu.

3. Z uživatelského účtu kupující objednává zboží, tedy uzavírá kupní smlouvu a případně sjednává s prodejcem individuální podmínky kupní smlouvy.

4. Kupující je povinen při registraci a v objednávce uvádět úplně, správně a pravdivě všechny osobní údaje. Kupující je povinen při změně osobních údajů tyto aktualizovat na svém uživatelském účtu bez zbytečného odkladu.

5. Údaje uvedené kupujícím na uživatelském účtu jsou v okamžiku uzavření smlouvy považovány prodávajícím za správné.

6. Kupující není oprávněn sdělit své přístupové údaje třetím osobám ani jinak umožnit třetím osobám užívat jeho uživatelský účet.

7. Prodávající umožňuje nákup v e-shopu i bez registrace uživatelského účtu kupujícího. V tom případě nelze sjednat individuální podmínky kupní smlouvy. Na neregistrovaného kupujícího se nevztahují speciální bonusové, věrnostní a slevové programy prodávajícího.

8. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet v případě, že nebyl po dobu 1 roku využit k nákupu. Prodávající je dále oprávněn zrušit uživatelský účet v případě, že kupující porušil povinnost z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardware nebo software prodávajícího či třetích osob.

III. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží je uvedena v e-shopu včetně daně z přidané hodnoty („DPH“) a všech souvisejících poplatků. Cena zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v e-shopu. Tímto ustanovením není vyloučena možnost smluvních stran sjednat individuální podmínky kupní smlouvy. Balné a doprava je účtována samostatně.

2. Kupující si volí způsob úhrady ceny zboží při zadávání objednávky.

3. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží může kupující uhradit následujícím způsobem (dále „způsob úhrady“):
a. bezhotovostně online (dále „bezhotovostně online“) platební kartou prostřednictvím platební brány poskytovatele platebních služeb (připravujeme). Zpracování online platby se řídí obchodními podmínkami poskytovatele platebních služeb; v případě problémů s provedením platby se kupující obrací přímo na poskytovatele platebních služeb.

b. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 96400964/2010 vedený u Fio banka a.s. - před dodáním zboží.
c. v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou (v případě, že bude mít prodávající zprovozněn platební terminál) při převzetí v případě osobního odběru nebo při převzetí od kurýra prodávajícího na území hlavního města Prahy.
d. v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou (v případě, že bude mít kurýr zprovozněn platební terminál) při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v rámci dopravy kurýrní službou Messenger na území České republiky.

4. Společně s cenou za zboží je kupující povinen uhradit též náklady spojené s balením zboží (dále „balné“) a náklady spojené s dodáním zboží (dále „doprava“) ve smluvené výši.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 písm. b) tohoto článku VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu při platbě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

7. Kupní cena je v případě platby v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou splatná při převzetí zboží.

8. V případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při platbě je kupující povinen uvést variabilní symbol platby; variabilním symbolem je číslo objednávky. Konstantní symbol a specifický symbol prodávající pro identifikaci platby nepoužívá. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněna připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Až po připsání platby je zboží k odebrání osobně nebo odesláno kupujícímu dle zvoleného způsobu dodání zboží. V případě, že nebude platba tímto způsobem uhrazena do tří pracovních dnů, zaniká kupní smlouva na sjednané zboží od počátku.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení platí v případě platnosti a účinnosti zákona o evidenci tržeb.

10. Vyúčtování včetně účtenky bude zasláno kupujícímu emailem, případně předáno při osobním převzetí.

11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně platby na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - „fakturu“ - po uhrazení kupní ceny a zašle jej na e-mail kupujícího.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Informace o balném, dopravě a nákladech spojených se zvolenou platební metodou platí pouze v případě, že zboží je doručováno na území, na kterém prodávající dodává, prodávající dodává výlučně na území České republiky.

3. Pro objednání zboží kupující v e-shopu vkládá údaje do objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména tyto informace:
a. o druhu a množství objednávaného zboží,
b. o zvoleném způsobu úhrady ceny zboží, včetně případných nákladů spojených s platební metodou,
c. o zvoleném způsobu dodání zboží – osobní převzetí nebo doručení na adresu,
d. o nákladech spojených s dodáním zboží (balné a doprava).

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu zobrazena rekapitulace objednávky a je mu umožněno zkontrolovat a měnit údaje objednávky.

5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že akceptuje VOP pro dodávku zboží.

6. Objednávku kupující potvrzuje a odesílá prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“.

7. U všech způsobů úhrady prodávající neprodleně po kliknutí na tlačítko „závazně objednat“ doručí potvrzení přijetí objednávky“ na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu nebo při zadávání objednávky (dále „e-mail kupujícího“). Toto potvrzení je generováno automaticky a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy.

8. Následně u všech způsobů úhrady prodávající zašle kupujícímu na e-mail kupujícího zprávu „změna stavu Vaší objednávky na: potvrzena“ (dále „potvrzení objednávky“). Doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího je uzavřena kupní smlouva.

9. Dále prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu kupujícího o průběhu zpracování jeho objednávky a o přijetí platby za objednávku. V závěru tohoto procesu je kupující informován prostřednictvím e-mailu kupujícího, že zboží bylo odesláno na adresu doručení či je připraveno k osobnímu odběru.

10. Prodávající je oprávněn kdykoliv až do dodání zboží s ohledem na charakter objednávky co do množství zboží, výše kupní ceny či předpokládaných nákladů na dopravu požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky.

11. Dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje.

12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (za internetové připojení, za telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13. Kupní smlouva včetně VOP je prodávajícím uložena v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. VOP jsou dostupné na webových stránkách e-shopu.

14. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím koupeného zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Dodání zboží

1. Zboží je možno vyzvednout osobně na adrese uvedené na webových stránkách e-shopu ve dnech a časech určených na webové stránce prodávajícího, vše je uvedeno v kategorii e-shopu Doprava. Kupující se zavazuje zboží vyzvednout do 7 dní od uzavření kupní smlouvy, v případě že se tak nestane, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. Zboží je také možno doručit („doprava“) na adresu uvedenou kupujícím:
a. pracovníkem prodávajícího, jde-li o dodání na území hlavního města Prahy, (dále jen „doručení prodávajícím“),
b. prostřednictvím smluvního partnera prodávajícího – kurýrní službou Messenger a. s. (dále jen „přepravce“) na celém území ČR.

3. Je-li zboží kupujícímu doručováno prodávajícím nebo přepravcem, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Obvyklá lhůta doručení zboží činí 2-3 pracovní dny od úplného zaplacení kupní ceny. Pokud kupující zboží nepřevezme z důvodů na straně kupujícího, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

4. Je-li zboží z důvodů na straně kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a případné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Aktuální ceník dopravy je dostupný na webových stránkách e-shopu prodávajícího v kategorii Doprava.

6. Je-li zboží doručováno kupujícímu jiným způsobem dle výslovného zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto oznámit tomu, kdo mu zboží předává nebo doručuje a zároveň toto neprodleně sdělit kontaktním emailem, uvedeným na webových stránkách e-shopu, prodávajícímu. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, promáčknutí, roztrhání, rozmočení apod.) nebo obsahu (zjevně obsahuje rozbité sklo, tekutina prosakuje obalem), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V případě porušení obalu zjevně neoprávněným vniknutím do zásilky je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Odmítne-li kupující z výše uvedených důvodů zásilku přijmout od prodávajícího, pracovník prodávajícího sepíše s kupujícím zápis o škodě na základě emailu kupujícího dle výše.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ do čtrnácti dnů od převzetí zboží, nejedná-li se případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle následujícího odstavce, a to písemně, odesláním vyplněného „formuláře odstoupení od smlouvy“ prodávajícímu. Formulář odstoupení od smlouvy tvoří přílohu VOP a je dostupný ke stažení v kategorii Obchodní podmínky.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a další.

3. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit zejména při pochybnostech, že kupující či osoba, která za kupujícího zboží přebírá či hodlá zboží převzít nedovršila v den převzetí 18 let věku, dále v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude příslušná část nebo celá kupní cena již uhrazená kupujícím vrácena zpět kupujícímu na bankovní účet kupujícího, který sdělí prodávajícímu ve formuláři odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 1 VOP.

4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv až do převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí kupujícímu veškeré peněžní prostředky přijaté v souvislosti s příslušnou kupní smlouvou, a to bez zbytečného odkladu na bankovní účet kupujícího.

5. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy; zboží nelze vrátit „na dobírku“. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující nese riziko škody na zboží.

6. Prodávající v případě odstoupení od smlouvy podle odst. 1 nebo dle odst. 3 tohoto článku VOP vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy nebo odstoupení od smlouvy prodávajícím, a to na bankovní účet kupujícího viz výše. Odstoupí-li od kupní smlouvy kupující, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího má prodávající právo ponechat si částku za balné a dopravu a kupujícímu se vrátí jen prostá cena za zboží.

7. Nárok na náhradu škody vzniklou na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Je-li k příslušné kupní smlouvě poskytnut kupujícímu dárek, pak darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li od kupní smlouvy kupující, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914–1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Případné nároky na náhradu újmy na jmění se řídí § 2894 a násl. OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, že zboží:
a. má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či na základě reklamy prodávajícím nebo výrobcem prováděné,
b. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

c. vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

3. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. V případě, že je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena kratší doba, platí tato kratší doba. Prodávající doporučuje šumivá vína spotřebovat do 6 měsíců od uskutečnění prodeje.

4. V případě, že zásilka se zbožím dodávaná na adresu zvolenou kupujícím vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, promáčknutí, roztrhání, rozmočení apod.) nebo obsahu (zjevně obsahuje rozbité sklo, tekutina prosakuje obalem), kterou kupující může odmítnout převzít, kupujícímu je doručována nová zásilka.

5. Prodávající neodpovídá za vady nebo škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího.

6. Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále „reklamace“) u prodávajícího osobně nebo na dálku na kontaktech uvedených v čl. X. odst. 2 VOP. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

8. Pro posouzení kvality reklamovaného vína je podmínkou, aby v původním obalu zůstalo alespoň 2/3 původního objemu obsahu.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující kliknutím na tlačítko „ano“ v odpovědi na otázku „Jste starší 18 let“ a vstupem do webového rozhraní e-shopu prohlašuje prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající jej může v souvislosti s objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tj. že kupující není osobou mladší 18 let a to např. předložením průkazu totožnosti kupujícího. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Stejně tak může prodávající pověřit ověřením splnění minimální věkové hranice přepravce. Neprokázání splnění podmínky minimální věkové hranice na žádost prodávajícího je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a povinnosti prodávajícího dle kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

5. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit či doplňovat. Nové znění VOP prodávající zveřejní na stránkách e-shopu nejméně 1 měsíc předem.

6. Prodávající je oprávněn kdykoliv ukončit provoz e-shopu.

7. Veškerý obsah (fotografie, texty) e-shopu je chráněn autorským právem prodávajícího. Jakékoliv užití obsahu nebo e-shopu jeho části je možné jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

IX. Osobní údaje kupujícího

1. Ochrana a zpracování osobních údajů kupujícího je prováděna v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/617 (dále „nařízení GDPR“).

2. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

3. Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. I. odst. 1 a čl. X. odst. 2 VOP.

4. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“): jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail.

5. Jestliže se kupující registruje k odběru novinek e-mailem, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje dle tohoto odstavce jsou uchovávány po dobu, než je souhlas odvolán.

6. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu coby zpracovatele. Kromě osob podílejících se na realizaci plateb a podílející se na dodání zboží na základě smlouvy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, ledaže taková povinnost prodávajícího vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

7. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle po dobu 10 let, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu.

10. Kupující má právo:
a. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR,
b. na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR,
c. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR,
d. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 nařízení GDPR,
e. 
na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení GDPR,
f. 
odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. odst. 1 a čl. X. odst. 2 VOP,
g. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

11. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky prodávajícímu je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

X. Doručování písemností, oznámení a zpráv

1. Kupujícímu lze doručovat na e-mail, který uvedl v uživatelském účtu a nemá-li jej registrován, pak na e-mail, který uvedl v objednávce.

2. Prodávajícímu lze doručovat osobně na adrese sídla nebo e-mailem na adresu zakaznik@proseccotime.cz; telefonický kontakt na prodávajícího je v pracovních dnech mezi 9-17 hod. na tel. č. +420 720 465 868.

3. Zpráva nebo písemnost zasílaná prostřednictvím e-mailu se považuje za doručenou dnem odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.

4. Zásilka zasílaná smluvní straně s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou třetí pracovní den po odeslání.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou zahraniční prvek, smluvní strany sjednávají, že se jejich vzájemná práva a povinnosti řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího coby spotřebitele plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

2. Tyto VOP prodávajícího nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2021 a nahrazují veškerá předchozí znění.

3. Přílohu VOP tvoří formulář odstoupení od smlouvy.

Formulář odstoupení od smlouvy

 

Všeobecné obchodní podmínky TOP Choice s. r. o. pro podnikatele účinné ke dni 1. 12. 2021